#
#
Pomoc w zakupach:
+48513 971 249 +48501 780 963

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego reshop.pl od dnia 1.12.2019

1. DEFINICJE

 

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  • Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Przewoźnika, Produktu określonego w Zamówieniu,
  • Dzień roboczy – każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,
  • Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia albo dokonuje lub zamierza dokonać Rezerwacji,
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016, poz. 380, ze zm.) Kodeks cywilny,
  • Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie,
  • Produkt/Produkty – rzecz ruchoma, którą Klient może Zamówić bądź Zarezerwować za pośrednictwem Serwisu,
  • Produkty Outletowe – Produkty, dostępne na Stronie Internetowej, które mogą być:
   • rzeczami nie nowymi fabrycznie,
   • rzeczami serii produkcyjnych,
   • rzeczami ekspozycyjnymi,
   • rzeczami zwróconymi przez klientów,
   • rzeczami fabrycznie nowymi,

Postanowienia dotyczące Produktów należy odpowiednio stosować również do Produktów Outletowych, chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej;

 • Przewoźnik - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów
 • Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030),
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie,
 • Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem http://reshop.pl,
 • Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej pod adresem http://reshop.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produktu Sprzedawcy,
 • Sprzedawca – incognito.zone Agnieszka Kowalik z siedzibą w Radom, ul. Zbrowskiego 14, 26-600 Radom, NIP: 7991867553, Regon: 366228917, nr tel. 513 971 249, strona internetowa: http://reshop.pl,
 • Strona – zarówno Sprzedawca lub Klient,
 • Strona Internetowa – strona internetowa reshop.pl, za pośrednictwem której Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt u Sprzedawcy,
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem: i) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem Strony,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zawierające ofertę kupna, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej, określające rodzaj i liczbę Produktów wraz z cenami oraz treści przewidziane w pkt 7.2. Regulaminu.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług Sprzedawcy w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego pod adresem: reshop.pl.
 2. Sklep Internetowy, w ramach funkcjonowania na Stronie Internetowej, jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów).
 3. Klient w Sklepie Internetowym może:
  • złożyć Zamówienie będące ofertą kupna na wybrane Produkty i w konsekwencji bez ponoszenia żadnych kosztów zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość; Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. 6.7 Regulaminu.
 4. Z chwilą złożenia Zamówienia Klient będzie otrzymywał powiadomienia związane z realizacją Zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
 5. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem Strony Internetowej, nawet jeżeli nie dokonano Rejestracji.
 6. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  • przestrzegania postanowień Regulaminu,
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Strony Internetowej Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 7. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 8. Klient otrzymuje Regulamin wraz z elektronicznym potwierdzeniem złożenia Zamówienia lub Rezerwacji (w formie wiadomości mailowej). Klient może również uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na Stronie Internetowej, jak również sporządzić jego wydruk, a także na każde żądanie Klienta Regulamin może być mu dostarczany drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.
 9. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty sprzedaży, lecz traktowane są wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, tj. złożenia oferty kupna lub złożenia oferty Rezerwacji.

 

3. WARUNKI TECHNICZNE

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  • zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
  • minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.
 2. W celu złożenia Zamówienia lub dokonania Rezerwacji w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

4. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość nawiązania ze Sprzedawcą kontaktu, wysyłają odpowiednie zapytanie w szczególności poprzez udostępniony w Serwisie adres e-mail, formularz kontaktowy, czat lub w drodze infolinii.
 2. Przed dokonaniem złożeniem Zamówienia Klient ma również możliwość negocjacji ceny w drodze udostępnionego w tym celu formularza kontaktowego.

 

5. KONTO KLIENTA

 

 • Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po Rejestracji.
 • Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia bądź dokonania Rezerwacji w Sklepie Internetowym.
 • W ramach Rejestracji Klient podaje nazwę użytkownika, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w przypadku deklaracji jej wystawienia a także wybiera hasło. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość lub niekompletność danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 • W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 • W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. W takim przypadku Sprzedawca dopełnia obowiązku informacyjnego odnośnie celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta.
 • Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego adresu e-mail w celach marketingowych jest dobrowolne i opcjonalne oraz nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres mailowy Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej: osobowe@reshop.pl
 • Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 • Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Postanowienia pkt 16.2 oraz 16.13 stosuje się odpowiednio.
 • Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 • Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 

6. ZAMÓWIENIE

 

 1. Klient może złożyć Zamówienie korzystając z formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę:
  • po zalogowaniu się do Konta Klienta,
  • bez zakładania Konta Klienta, po podaniu wszelkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia,
 2. Zamówienie Produktu/Produktów zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało nazwy i ceny zamówionych Produktów, dane Klienta (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres, numer telefonu oraz formę płatności i sposób dostawy a w przypadku deklaracji Klienta otrzymania faktury VAT również dane niezbędne do jej wystawienia.
 3. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia Zamówienia bez zakładania Konta Klienta, wówczas do złożenia Zamówienia niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 4. Przy wypełnianiu formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej Klient winien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. Dane podawane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz powinny umożliwiać Sprzedawcy wykonanie obowiązków wynikających z zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
 5. Na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia (oferty kupna), system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z załączonym Regulaminem, które następnie wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta.
 6. Otrzymane przez Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia (oferty kupna) o którym mowa w pkt 6.5 Regulaminu ma jedynie charakter informacyjny, służy dodatkowej weryfikacji faktu złożenia przez Klienta oferty kupna oraz nie wywołuje skutku zawarcia umowy.
 7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje dopiero z chwilą otrzymania przez Klienta kolejnej wiadomości e-mail, w ramach której Sprzedawca wyraźnie potwierdza przyjęcie Zamówienia, szczegółowo określając przedmiot zamówienia Klienta, jak również informuje Klienta o sposobie i czasie jego realizacji.
 8. W odniesieniu do Klientów nabywających Produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, złożenie oferty kupna stanowi również upoważnienie Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 9. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Produktu przez Klienta, tj. gdy Klient nie odbierze Produktu w paczkomacie lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem Produktu do Sprzedawcy), Sprzedawca po uprzednim wyznaczeniu Klientowi dodatkowego terminu do odbioru Produktu, może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą.
 10. W sytuacji określonej w pkt. 6.9 Regulaminu, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy sprzedaży.

 

7. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6.8 lub 6.7 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą – telefonicznie pod numerem tel. 513 971 249 lub 501 780 963 lub mailowo na adres kontakt@reshop.pllub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta bądź linku odsyłającego zamieszczonego w wiadomości mailowej o której mowa w pkt. 6.6 lub 6.5 Regulaminu.

 

8. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem, po uprzednim zapytaniu o dostępność Produktu
 2. Termin realizacji Zamówienia dotyczącego Produktu o statusie „dostępny”, wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.
 3. Status „dostępny” oznacza, że Produkt jest dostępny w magazynie i zostanie wysłany w ciągu 24 godzin.
 4. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć czasookres od momentu potwierdzenia przyjęcia oferty kupna, o którym mowa w pkt 6.7 Regulaminu aż do chwili wydania Produktu do rąk Klienta.
 5. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu niedostępnego w chwili składania Zamówienia, jego Dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia o ile w wiadomości e-mail, o której mowa punkt 6 Regulaminu (Zamówienie), wysłanej w terminie 72 godzin od dnia dokonania złożenia Zamówienia, Sprzedawca wyraźnie potwierdzi możliwość dostawy danego Produktu w terminie do 30 dni.
 6. Gdyby czas oczekiwania na dostawę przekraczał 30 dni, wówczas Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie oczekiwania na realizację Zamówienia oraz zostanie poproszony o potwierdzenie woli dalszej realizacji Zamówienia. Brak zgody Klienta na wydłużony czas oczekiwania realizacji Zamówienia skutkować będzie koniecznością jego anulowania.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat, jeżeli takowych dokonał.
 8. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może też wyrazić zgodę na zaliczenie uiszczonych opłat na poczet dokonania zamówienia innego Produktu w Sklepie.
 9. Szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu składania Zamówień została zawarta w zakładce Sposób zamawianiazamieszczonej na Stronie Internetowej.

 

9. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Cena nie obejmuje zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy.
 2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed dokonaniem złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Produktów, możliwych opcjach Dostawy oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach Dostawy.
 3. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 4. Podczas składania Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności:
  • za pobraniem (zapłata do rąk kuriera będącego przedstawicielem Przewoźnika przy odbiorze przesyłki),
  • przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy,
  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem za Zamówienie, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt 6 Regulaminu.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje stosowny dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem
 7. Jeżeli Klient chce otrzymać dokument sprzedaży w formie elektronicznej w formacie PDF, każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o jego przesłanie w formie elektronicznej, przesyłając taki wniosek na adres: incognito.zone Magazyn, ul. Barlickiego 15, 26-617 Radom lub na adres e-mail: kontakt@reshop.pl. Sprzedawca przesyła dokument elektroniczny Klientowi na adres e-mail wskazany we wniosku, w terminie do 7 dni od daty wydania Produktu.
 8. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu i potwierdzając złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

10. DOSTAWA

 

 1. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres lub do wskazanego przez Klienta punktu odbioru w ramach usługi Paczkomaty 24/7, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. O wysłaniu zamówionych Produktów Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości mailowej, zawierającej informacje o: adresie dostawy, danych Przewoźnika, numerze przesyłki, kosztach Dostawy przy wyborze sposobu płatności za pobraniem.
 3. Produkty o różnych terminach realizacji Dostawy wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.
 4. Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem Przewoźnika:
  • DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  • DHL Express (Polska) sp. z o.o.,
  • K-EX sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,
  • InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  • w ramach usługi Paczkomaty 24/7 świadczonej przez InPost; Dostawa Produktu w ramach usługi InPost Paczkomaty 24/7 realizowana jest w ciągu 2-3 dni roboczych;
 5. Szczegółowe warunki Dostawy Produktu przez Przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u Przewoźnika.

 

11. KOSZTY DOSTAWY

 

 1. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy.
 2. Informacja o kosztach Dostawy umieszczona jest na stronie głównej Produktu lub w zakładce Sposoby dostawy oraz dodatkowo widoczna jest podczas składania Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.
 3. Opłata za Dostawę Produktów jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od ilości, wagi i rozmiarów zamawianych Produktów. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy Klient jest informowany przy składaniu oferty kupna Produktu przed zawarciem Umowy. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Produktu

 

12. ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

 

 1. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.
 2. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności Przewoźnika zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego Produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas Dostawy lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, zaleca się, w obecności Przewoźnika, spisać protokół szkody (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy na adres do korespondencji incognito.zone Agnieszka Kowalik ul. Barlickiego 15, 26 – 617 Radom lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: reklamacje@reshop.pl
 4. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów na podstawie obowiązujących przepisów.

 

13. USŁUGI DODANE

 

 1. Usługi dodane to dodatkowe usługi promocyjne (np. instalacja, dodatkowa lub rozszerzona gwarancja ) świadczone na rzecz Klienta przez producenta. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu Produktu na Stronie Internetowej.
 2. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.
 3. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację Zamówienia
 4. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu komórkowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas Rejestracji lub składania Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania

 

14. PRODUKTY OUTLETOWE

 

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty Outletowe częściowo pochodzą ze zwrotów ekspozycyjnych oraz zwrotów od Klientów, w związku z tym mogą posiadać wady. Opis tych wad znajduje się na Stronie Internetowej obok danego Produktu Outletowego.
 2. Wszelkie informacje o Produktach Outletowych umieszczone są na Stronie Internetowej, w szczególności oznaczenie, stanu Produkt, jego opis, parametry techniczne i użytkowe, a także cena.
 3. Sprzedający na Stronie Internetowej ujawnia i opisuje wady Towaru Outletowego lub okoliczność używania lub naprawy Towaru Outletowego. W zakresie ujawnionych i opisanych wad Towaru Outletowego („Wady Ujawnione”), Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe zwolnienie od odpowiedzialności nie dotyczy wad innych niż Wady Ujawnione Towaru Outletowego.
 4. W przypadku wad innych niż Wady Ujawnione zastosowanie mają odpowiednio postanowienia rozdziału „Rękojmia i gwarancja”.

 

15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość poprzez złożenie Zamówienia, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie (w tym przykładowo: przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej www.reshop.pl, w formie pisemnej bądź w formie wiadomości e-mail) w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż Przewoźnik, a jeśli Produkt dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z  rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w punkcie 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: incognito.zone Agnieszka Kowalik ul. Barlickiego 15, 26 – 617 Radom lub adres email: reklamacje@reshop.pl.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z z ustawą o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 5. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie Dostawy. W miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (tj. za Dostawę) z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedawcy.
 8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, że odbierze Produkt. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu do Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać odesłane pocztą w trybie zwykłym.
 10. Zwrotu Produktu należy dokonać na adres magazynu Sprzedawcy: incognito.zone Magazyn, ul. Barlickiego 15, 26-617 Radom. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest możliwy do pobrania w zakładce Wzór formularza odstąpienia od umowy, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

 

16. RĘKOJMIA I GWARANCJA; POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkt, jej warunki są udostępniane przy Produkcie, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami producenta.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji należy przesyłać na adres: incognito.zone Magazyn, ul. Barlickiego 15, 26-617 Radom lub na adres e-mailowy: reklamacje@reshop.pl, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji także bezpośrednio do autoryzowanych serwisów wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Produktu. Reklamacje można składać także bezpośrednio w dowolnym autoryzowanym serwisie producenta.
 5. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klient będący Konsumentem może:
  • żądać obniżenia ceny albo
  • odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 9. Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenia reklamacyjne Klienta będącego przedsiębiorcą – z tytułu rękojmi za wady – zostają wyłączone.
 10. O stwierdzonej wadzie Konsument powinien zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 11. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne Klienta zawierało następujące informacje:
  • informację, czy zgłoszenie dotyczy roszczenia z tytułu gwarancji (producent) czy z tytułu rękojmi (sprzedawca),
  • imię i nazwisko bądź nazwę Klienta;
  • nazwę Produktu;
  • datę nabycia Produktu;
  • numer Zamówienia;
  • szczegółowy opis wady Produktu;
  • chwilę powstania wady Produktu.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Zgłoszenia wady można dokonać przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego, którego przykładowa wersja stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy: incognito.zone Magazyn, ul. Barlickiego 15, 26-617 Radom.
 3. Sprzedawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta, z zastrzeżeniem reklamacji Konsumenta z tytułu rękojmi, na którą Sprzedawca odpowiada w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji określony jest w treści dokumentu gwarancji oraz nie powinien przekroczyć 14 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.
 5. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

 

17. OPINIE O PRODUKCIE

 

 1. Funkcjonalność Serwisu umożliwia wyrażanie opinii na temat Produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość niepublikowania oraz usuwania opinii, w szczególności tych których treść byłaby obraźliwa, napastliwa w formie lub treści, naruszałaby dobra osobiste osób trzecich lub przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego.
 3. Opinie będą wyświetlane w Serwisie do czasu zażądania ich usunięcia, chyba że operator Serwisu podejmie decyzję o ich wcześniejszym usunięciu (np. gdy produkt, którego dotyczy dana opinia nie będzie już dostępny w Sklepie Internetowym).

 

18. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

 

 1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. W szczególności, Klient będący Konsumentem ma prawo:
  • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 3. Ponadto, pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 

19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych podanych przez Klienta w związku z funkcjonowaniem Serwisu („Dane”) jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Szczegółowy cel i zakres przetwarzania Danych określa Polityka Prywatności, z której treścią można zapoznać się w zakładce „Ważne Informacje”, zaś o szczegółowych zasadach przetwarzania Danych Klient informowany jest w miejscach, w których Dane są pozyskiwane.

 

20. RECYKLING

 

 1. Stosownie do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688, ze zm.) Sprzedawca dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.
 2. Sprzęt można dostarczyć osobiście do punktu magazynowego bezpośredniej przy ul. Barlickiego 15 w Radomiu. W innym przypadku Sprzedawca przyjmie sprzęt do recyklingu tylko i wyłącznie po dostarczeniu go na koszt Klienta do siedziby Sprzedawcy.

 

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie wymienione Produkty oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.